10. 2. pondělí

– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

17. 2. pondělí

– daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2013
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

20. 2. čtvrtek

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

24. 2. pondělí

– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

25. 2. úterý

– spotřební daň – daňové přiznání za leden 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2014 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden
– souhrnné hlášení za leden
– výpis z evidence za leden
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2014

28. 2. pátek

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2014
– odvod z loterií a jiných – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2013

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví podle platných předpisů (zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a české účetní standardy), roční účetní závěrka, inventarizace zůstatků na rozvahových účtech. Součástí služby je zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty pro plátce DPH včetně předepsané evidence a základní daňové poradenství a optimalizace základu daně z příjmů pro všechny zákazníky. Mnoha zákazníkům s vedením účetnictví poskytujeme také službu zpracování mezd. Po ukončení účetního období obdrží každý zákazník vytištěné sestavy: hlavní knihu, deník účetních operací, inventurní soupis dokladové inventury, seznam pohledávek a závazků a roční účetní závěrku v potřebném počtu kopií; zpracujeme i zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle §66a odst. 9 Obchodního zákoníku. V případě auditovaných účetních jednotek připravíme podklady podle požadavků auditora.


ceník Vedení účetnictví

Vedení daňové evidence

Daňová evidence pro zjištění základu daně z příjmů podle § 7b zákon č.586/1992 Sb. o daních, z příjmů včetně zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty pro plátce DPH a předepsané záznamní povinnosti.

Při vedení daňové evidence zachováváme rozsah dřívějšího jednoduchého účetnictví. Po ukončení roku obdrží každý zákazník vytištěný peněžní deník, roční přehled příjmů a výdajů členěný podle druhu, seznam pohledávek a závazků a výslednou rekapitulaci daňových příjmů a výdajů. Samozřejmostí je základní daňové poradenství a optimalizace základu daně.


ceník Vedení daňové evidence

Zpracování daňových přiznání

Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob včetně všech požadovaných příloh, prodloužení termínu pro podání přiznání do 30. 6. resp. do konce 6. měsíce po skončení hospodářského roku.

Mimo zákazníků, jimž vedeme po celý rok účetnictví, zpracujeme daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob i na základě účetnictví předloženého klientem. Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob zahrnuje i hlášení pro Správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny a zpracujeme jej i jednorázově po ukončení roku pro klienty, jimž nevedeme daňovou evidenci.


Dále zpracujeme ostatní daňová přiznání: ceník Přiznání k dani z příjmů

Zpracování mezd

Zpracování mezd pro malé (do 25 zaměstnanců) i velké organizace (nad 25 zaměstnanců), Tato služba zahrnuje mimo výpočtu mezd, vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění a přihlášek i odhlášek zaměstnanců, také předpis odvodů správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a tisk hromadného příkazu pro banku.

Po ukončení roku zpracováváme vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou pro finanční úřady, pro zaměstnance pak roční zúčtování daně z příjmů. Naše mzdové účetní rovněž připravují podklady pro periodické kontroly sociálního a zdravotního pojištění a záloh na daň a jménem klienta se těchto kontrol samy účastní.


ceník Zpracování mezd

Daňové a účetní poradenství

Řešení daňových i účetních problémů, daňová optimalizace i pro externí zákazníky – dáváme přednost osobní návštěvě, telefonickému dotazu i ve formě e-mailu.


ceník Daňové a účetní poradenství

Služby auditora

Auditorské služby zahrnují audit účetnictví, účetní uzávěrky, přezkoumání hospodaření, finanční, interní a jiné speciální audity na základě přání a potřeby společnosti.


ceník Služby auditora